فرم جمع اوری اطلاعات بازدیدکنندگان

این فرم برای جمع اوری اطلاعات افراد طراحی شده است

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات*
نام سازمان*
آدرس*
آیا قبلا سابقه همکاری با شرکت پردیس سرام پاژ را داشته اید ؟*
آیا قبل از نمایشگاه با نام شرکت پردیس سرام پاژ آشنایی داشتید؟*
چگونه از برگزاری این نمایشگاه مطلع شدید؟*
نظر شما در مورد کیفیت محصولات پردیس سرام پاژ چیست؟